UBYTOVACÍ ŘÁD


Vážení hosté,
vítáme Vás v naší chalupě a přejeme Vám příjemný pobyt.

Ustanovení tohoto Ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který v chalupě pobývá – host (tj. ubytovaný a/nebo osoby, které s ním Předmět ubytování užívaly, nebo osoby, kterým do Předmětu ubytování umožnil vstup). Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s tímto Ubytovacím řádem.

Ubytování hosta
• Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat Předmět ubytování, vč. jeho vybavení. Užívat Předmět ubytování mohou jen nahlášené osoby. Platí zákaz pobývání nenahlášených osob.
• Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod. do 16:00 hod., uvolnění chalupy v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu či odjezdu je možné změnit po dohodě s Ubytovatelem.
• Všechny ubytované osoby musí být řádně přihlášeny na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
• Při nástupu k ubytování je vybírána kauce (na úhradu škody způsobenou Ubytovateli na majetku) a poplatek z pobytu ve výši 10 Kč/den/osoba.
• Ubytovaný obdrží 2 svazky klíčů od chalupy, branky a dálkový ovladač na otevření brány.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů
• V chalupě nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• V celém objektu je přísný zákaz kouření a zákaz pobytu zvířat bez předchozí dohody s Ubytovatelem. Současně platí zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy a zákaz manipulace s elektrickým kotlem na vytápění a bojlerem na vodu.
• Lampičky a elektrické přímotopy ničím nepřikrývat, hrozí nebezpečí požáru. K dispozici je nainstalované noční osvětlení.
• Hasicí přístroje jsou umístěny na viditelném místě v každém podlaží.
• Hlavní uzávěr vody je v technické místnosti v přízemí.
• Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do chalupy. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí ponechaných v nezamčených částech chalupy, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost.
• Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v chalupě i v ostatních venkovních prostorách chalupy. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
• Pobyt psa musí být ohlášen a odsouhlasen před příjezdem. Zvíře nesmí užívat vybavení určené pro hosty (postele, sedačky, židle, deky apod.). Host je povinen po zvířeti uklízet, včetně exkrementů. Host odpovídá za veškeré škody na majetku způsobené zvířetem. Zvíře nesmí být ponecháno v objektu ani v jeho okolí bez dozoru.
• Chalupa je hostům předána bez závad. Pokud host během pobytu zjistí jakoukoliv závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu tuto poruchu nahlásit ubytovateli.
• Zařízení chalupy host využívá pouze pro účely, pro které je toto rekreační zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození rekreačního zařízení nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po běžném úklidu opět pronajato hradí host na místě v hotovosti nebo platební kartou poplatek za dny kdy nemohlo dojít k ubytování dalších hostů.
• Prosíme, nevhazujte do WC vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby, aby nedošlo k ucpání odpadu! Děkujeme.
• V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.
• Parkování vozidel hostů je umožněno na soukromém parkovišti v rámci rekreačního zařízení. Ubytovatel neručí za možné poškození nebo odcizení vozidla a věcí umístěných ve vozidle.
• V době od 22.00 do 06.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení
• Za škody způsobené na majetku rekreačního zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných právních předpisů.

Ubytovatel Nikola Skoumalová Vám děkuje za dodržování těchto pravidel a přeje Vám příjemný pobyt.

Chalupavojtechov.cz

Adresa ulice
Město
Případně IČ?


+420 777 222 777
rezervace@chalupavojtechov.cz